Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Nu alles en iedereen erop gericht is om de gevolgen van de coronacrisis teboven te komen en economisch herstel te bevorderen zijn er tegelijkertijd ook zorgen over de uitvoering van de maatregelen uit het klimaatakkoord.

De combinatie van de twee leidt ertoe dat economen bepleiten om aan economische steun voorwaarden te verbinden op het gebied van verduurzaming.

Of positiever en motiverender geformuleerd, laat de overheid de economie stimuleren door maximaal op verduurzaming in te zetten en zo een flinke stap voorwaarts te zetten in het bestrijden van de klimaatcrisis. “Groen herstel”.

Het Groen Herstel kent drie typen maatregelen. Ten eerste het aanscherpen van CO2-beprijzing wat ongetwijfeld gaat leiden tot hogere prijzen voor CO2. Daarnaast stringentere Eisen stellen aan vervuilende industrieën, denk hierbij aan luchtvaart, olie-industrie ed. En last but not least investeringen door de overheid in duurzaamheidsbevordering (isolatie van woningen, warmtepompen, duurzame energie-opwek ed.).
De britse topeconomen Nicholas Stern en Joseph Stglitz schrijven dat het komende half jaar cruciaal is voor het verloop van de klimaatcrisis. “De juiste keuzes kunnen een langdurige neerwaartse trend in gang zetten bij de uitstoot van broeikasgassen”.

Is dan (juist) nu het moment om ‘van de nood een deugd te maken’! Organisaties die door de corona crisis gedwongen zijn keuzes voor herstel te maken kunnen ervoor kiezen zo snel mogelijk weer op oude voet verder te gaan. Óf juist dit momentum aangrijpen om een vernieuwing, lees verduurzaming van hun bedrijf op gang te brengen waarmee ze teglijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken én zich ‘toekomstvaster’ op de kaart zetten.

Het is dus zoeken naar maatregelen die tegelijkertijd het economisch herstel bevorderen en vergroening stimuleren.

Een belangrijk type investeringen is investeren in de infrastructuur voor duurzame energie. (andere belangrijke investeringen zijn die in opleiden/omscholen van personeel, onderzoek naar schone energie, ed.)

Met alle ontwikkelingen die we sowieso al zien op gebied van duurzame energie-opwek zal duidelijk zijn dat het van het grootste belang is om te kunnen beschikken over data die inzicht geven in die energiemarkt in combinatie met de energiehuishouding van elk bedrijf.